Creationisme

Het Creationisme heeft als uitgangspunt dat de aarde door God geschapen is. Een model van de oorsprong van de aarde volgens bijbels model waarbij er van uitgegaan wordt dat de aarde in zes dagen (van 24 uur ) gevormd werd door God.

Jonge aarde creationisme

Binnen het jonge aarde creationisme gaat men er vanuit dat de schepping zoals wij die nu kennen 6.000 jaar oud is. De statiegrafische tijdschaal zoals deze bij de evolutietheorie gehanteerd wordt, wordt door de jonge aarde creationisten verworpen.

Restitutieleer

Er zijn ook creationisten die er van uit gaan dat de aarde veel ouder is. Op basis van berekening (op bijbelse gronden) kan bijvoorbeeld een datering van tussen de 6.000 - 10.000 jaar aannemelijk worden gemaakt. Echter, daarmee kunnen bepaalde wetenschappelijke feiten niet voldoende worden weerlegd menen sommigen.

De restitutieleer gaat uit van een andere opvatting qua leeftijd van de aarde en de schepping. Volgens deze zienswijze vond de val van satan plaats tussen het eerste en tweede vers van Genesis 1. De wereld, die oorspronkelijk volmaakt door God was geschapen, werd een woestheid en ledigheid door de verwoestende macht van de boze en het daaropvolgende Goddelijke oordeel. Het werk van de zes dagen was daarom niet de werkelijke schepping van de wereld zelf, maar een werk van herstel, van restitutie. Bekende kerkvaders als Justinus de Martelaar, Basilius en Origenes hebben deze opvatting verdedigd. Verder vinden we onder haar aanhangers mensen als Augustinus en b.v. koning Edgar van Engeland die haar reeds omstreeks het jaar 1000 in zijn koninklijke wetten vastlegde.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License