Evolutietheorie

De 'evolutietheorie' is de gedachte of leer dat het leven zich op aarde heeft ontwikkeld door evolutie: "het proces waarbij erfelijke eigenschappen van een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en selectie."

De evolutietheorie doet, in ruimere zin, daarmee tevens uitspraken over het ontstaan van het leven en bevat natuurkundige theorieën over het ontstaan van het heelal (de "big bang" bijvoorbeeld) en het zonnestelsel.

Charles Darwin (1809-1882) wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van de evolutietheorie, vanwege zijn boek "On the origin of species by means of natural selection". Al vrij kort nadat dit boek in 1859 verscheen, werd de evolutietheorie binnen de wetenschappelijke wereld algemeen aanvaard als verklaring voor het ontstaan van soorten, inclusief de mens.

De evolutietheorie staat lijnrecht tegenover het Bijbelse scheppingsmodel, zoals verwoord in Genesis 1:1-2:3 waarin te lezen is dat de aarde geschapen is door God, in 6 dagen, waarna hij op de 7e dag rustte van Zijn werk.

Controverse

In het 'Darwinjaar', 2009, ontstond grote onrust binnen de achterban van de Evangelische Omroep, traditioneel verbonden aan- en jarenlang voorvechters van het creationisme, toen EO-coryfee Andries Knevel openlijk afstand deed van het creationisme en het evolutionisme omarmde zoals op deze video is te zien:

Dit heeft er toe geleid dat veel EO-leden hun lidmaatschap opzegden omdat het Bijbelse scheppingsverhaal een duidelijk andere verkondiging bevat.

Theïstische evolutie

Naast het klassieke evolutiemodel, dat door veel Christenen inmiddels (dus) ook onderschreven wordt is er al generaties lang sprake van aanvaarding van de zogeheten 'theïstische evolutie', de opvatting dat (het leven op) de aarde ge-evolueerd is 'onder Gods hand' oftewel dat God deze evolutie geleid zou hebben.

De Theïstische evolutie lijkt zo geloof en wetenschap succesvol te kunnen mengen. Echter, vergeten wordt dat evolutie-theorieën, in welke vorm dan ook, altijd tégen het Bijbelse model in gaan. Immers, de Bijbel onderwijst dat de schepping door het spreken van God tot stand kwam.

Zorg

Veel Christenen zijn van mening dat het omarmen van welke variant van evolutiegeloof, inclusief het "Intelligent Design", er toe leidt dat de mens welke zulks doet uiteindelijk zijn geloof zal verliezen. Dit omdat ondermeer geboorte, leven, de kruisdood en opstanding, van Christus verbonden is áán de schepping en de er op volgende zondeval.

Externe links
Schepping en Evolutie
Studiebijbel: Schepping en Evolutie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License