Geloof

Het Christendom heeft als kern het geloof in Jezus, onze Heiland, de weg ten eeuwig leven. Een ieder die dat gelooft ontvangt de genade Gods. Het eeuwige leven is niet te bereiken door menselijke inspanningen of voorbeeldig gedrag. Oprecht geloof is de enige, maar wel strikte voorwaarde om de genade te ontvangen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License