Grote Verdrukking

Een periode van, zo wordt algemeen geleerd, zeven jaren. Ook genoemd 'Jakobs benauwdheid'. Jer. 30:7.

In Matteüs 24:9 e.a. waar Jezus spreekt tot de discipelen hierover, wordt dit ook duidelijk gemaakt: "9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil [..] 15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, 18 kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. 19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. 20 Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort."

Dit gedeelte, gezien de 'vlucht naar de woestijn', 'de heilige berg' e.d. duidt er op dat Jezus hier spreekt tot- en over het volk Israël, waartoe uiteraard ook zijn discipelen -aan wie hij de uitlegt geeft over de 'laatste dagen'- behoorden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License