Nieuwe Bijbelvertaling

In 2004 uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. + vlot leesbaar, eigentijdse taal. - niet geschikt als je wilt weten "wat staat er nu precies?"

Van het KBS/NBG
De Nieuwe Bijbelvertaling is een interconfessionele bijbelvertaling die op 27 oktober 2004 in Rotterdam en op 29 oktober 2004 in Antwerpen officieel gepresenteerd is. In het voetspoor van de Willibrordvertaling streeft De Nieuwe Bijbelvertaling een evenwicht na tussen trouw aan de grondtekst en gerichtheid op de doeltaal, het Nederlands.

Het vertaalproject is in opdracht van de besturen van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) uitgevoerd door het NBG, mede namens en in samenwerking met de KBS, de Vlaamse Bijbelstichting en het Vlaams Bijbelgenootschap.

Bij de totstandkoming van de vertaling zijn 23 kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen betrokken geweest, waaronder de Joodse gemeenschap. De Nieuwe Bijbelvertaling wordt uitgebracht door verschillende uitgevers in uiteenlopende edities: met en zonder inleidingen; met en zonder deuterocanonieke boeken; in diverse canonvolgorden; als literatuur en als geloofsboek; gedrukt en elektronisch.

Schriftkritisch
De Nieuwe Bijbel Vertaling is, voorzover het de editie met inleidingen betreft, een schriftkritische uitgave. Ook de tekst zelf geeft velen aanleiding twijfels te uiten over de betrouwbaarheid van de vertaling. Deze wekt namelijk eveneens de schijn 'schriftcritisch' te zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License