Opname

Inleiding

De "opname" of "wegrukking" van de Gemeente van Jezus Christus is een van de "geheimenissen" welke Paulus heeft geopenbaard 1 Tessalonicenzen 4:16-17, 1 Korintiërs 15:51-52. Paulus echter leert daarmee géén nieuwe opvatting! Ook Jezus sprak hier, zij het in bedekte termen, al over.

De leer van de "opname" van de Gemeente van Christus is een leerstellige opvatting welke door met name het werk van John Nelson Darby weer onder de aandacht is gekomen. Er is over het onderwerp de nodige discussie (geweest) omdat, met name in Nederland, deze gedachte niet algemeen wordt aanvaard wegens de in Nederland overwegend Reformatorische opvattingen aangaande de wederkomst van Christus.

Johannes 14:2-7

  • 'in het huis Mijns Vaders zijn vele woningen'
  • 'Ik ga heen om u een plaats te bereiden'

In bovengenoemde gedeelte is de situatie als volgt:

  • Pascha: Jezus heeft daarvoor Judas het stuk brood gegeven, wat Hij in de wijn gedoopt had, Judas gaat weg om Jezus te verraden;
  • dan vertelt Jezus dat Hij verheerlijkt zal worden (13:31-35);
  • Jezus waarschuwt Petrus, dat éér de haan kraait, Petrus Hem 3 maal loochenen zal.

Na deze gebeurtenissen verteld Jezus dus dat Hij heen zal gaan om 'plaats te bereiden'. Er is plaats genoeg, er zijn vele woningen. En dan: "Wanneer ik heengegaan ben, en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen" Johannes 14:3

Waarom?

"Opdat gij zijn moogt, waar Ik ben". Jezus wil dus de gelovigen 'tot zich nemen' oftewel 'opnemen' - vandaar het woord "opname". Hieruit kan dus tevens afgeleid worden dat tot dat moment er gewerkt wordt aan het 'plaats bereiden' voor de gelovigen.

Waarheen?

In het 'huis des Vaders'. Dat is de plaats waar de Gemeente van Jezus Christus 'in een oogwenk' naar zal worden weggevoerd.

Wanneer?

Niemand weet wanneer dat zal zijn vgl. in dit verband ook Matteüs 24. Volgens sommige uitleggers zal het vóór of tijdens de zogeheten Grote Verdrukking zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License