Theologie

Theologie is, volgens de klassieke opvatting, 'spreken over God'. Letterlijk betekent het Godsleer, afgeleid van de Griekse woorden Theos en Logos (Theos = God. Logos = Kennis).

Theologie is dus niet alleen een spréken over God maar zelfs een wetenschappelijke studie waarbij de theoloog geacht wordt kennis te hebben vergaard over God en de leer van de Bijbel. Theologie is ook wel eens een aanduiding voor zekere Christelijke opvattingen.

Er zijn twee onderscheiden vormen van theologie:

  • Systematische theologie - de studie van de bronnen van het geloof: Bijbelse theologie, historische zaken, analyse van het geloof e.d.;
  • Praktische theologie - de bestudering van de geloofspraktijk (en de toepassing er van).

Er zijn diverse theologische scholen te onderscheiden, bijv. de Bijbelse theologie, Feministische theologie, Gereformeerde theologie, Bevrijdingstheologie etc. Elke theologische school wordt gekenmerkt door specifieke opvattingen over de Bijbel, het 'godsbeeld' welke men aanhangt, de toepassing van de Bijbel in leer en leven tot aan theologie welke geweldadig terrorisme meent te kunnen legitimeren op grond van de Bijbel.

Woordenlijst, onderwerpen

Nb! Bij het toevoegen van onderwerpen dient te worden bedacht dat het "kopiëren en plakken" van leerstellige opvattingen en stukken van derden veelal niet toegestaan is! U dient zelf, eventueel met bronverwijzingen, originele artikelen te plaatsen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License