Vrees

Mensenvrees

Volgens de Bijbel hoeven we ten diepste geen vrees voor mensen te hebben.

Ps 118:6 De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?

Jes 51:12 Ik ben het, ja, ik ben het die u troost! Wie zijt gij, dat gij vreest voor sterfelijke menschen, voor menschenkinderen die vergaan als het gras?

Vrees voor God

In Lucas 12:4 en 5 (NBG) zegt Jezus tegen zijn discipelen: Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

En in Lucas 12:7 en 8 (NBG) Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods;

Psalm 103:13 (NBV) Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Johannes 3: 36 (NBV): Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

Samenvattend

God wil niet dat zijn kinderen bang voor Hem zijn, maar wel dat ze diepe eerbied en respect voor Hem tonen. Hij is een God van liefde en barmhartigheid, maar ook van toorn over de zonde. Wie zijn wil niet doet, moet bang voor Hem zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License